ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Registre d’Activitats de Tractament

 

 1. ÒRGANS DE GOVERN I REGIDORS

Descripció

Dades dels òrgans de govern i regidors de l’Ajuntament

Finalitats

Gestió de nòmines, Recursos humans, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Càrrecs públics

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Núm. de SS o mutualitat

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Econòmiques, financeres i d’assegurança

Categories de destinataris

Cessions

Registres públics, Organismes de la Seguretat Social, Administració tributària, Altres òrgans de l’administració pública, Altres òrgans de l’administració pública

Transferències internacionals

No existeixen

 

 2. HISENDA PÚBLICA

Descripció

Dades per a la gestió comptable de l'Ajuntament i els Organismes autònoms que depenen del mateix

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Hisenda pública i gestió d’administració tributària, Gestió economicofinancera pública, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament

Categories d’interessats

Proveïdors, Ciutadans i residents, Contribuents i subjectes obligats

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris

Cessions

Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Administració tributària, Altres òrgans de l’administració pública, Tribunal de Comptes o equivalent autonòmic

Transferències internacionals

No existeixen

 

 3. TRIBUTS

 

Descripció

Dades fiscals de ciutadans per fer remeses d'impostos i els seus respectius cobraments IAE (Impost d'Activitats), IBI (Impost Bens Immobles), IIVT (Impost Increment Valor Terreny) i altres Taxes municipals

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Hisenda pública i gestió d’administració tributària, Gestió economicofinancera pública, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament

Categories d’interessats

Ciutadans i residents, Contribuents i subjectes obligats

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Altres dades identificadores:

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Econòmiques, financeres i d’assegurança

Categories de destinataris

Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Administració tributària, Altres destinataris de cessió:

Transferències internacionals

No existeixen

 

 4. FISCAL I COMPTABLE

Descripció

Registre de les obligacions fiscals i comptables subjectes a la actividtat econòmica (treballadors, proveïdors i contratistes)

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Proveïdors

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris

Cessions

Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Administració tributària

Transferències internacionals

No existeixen

 

 5. CIUTADANS

Descripció

Dades de ciutadans i residents en les seves relaciones amb l’Ajuntament i els organismes autònoms que depenen d’aquest

 

Finalitats

Hisenda pública i gestió d’administració tributària, Gestió economicofinancera pública, Gestió comptable, fiscal i administrativa, Procediment administratiu, Publicacions, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats d’arxiu en INTERÈS PÚBLIC

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals

Categories de destinataris

Cessions

Interessats legítims, Forces i cossos de seguretat, Institut Nacional d’Estadística

Transferències internacionals

No existeixen

 

 6. PADRÓ MUNICIPAL

Descripció

Gestió de les dades relatives als habitants del municipi per a les finalitats pròpies de la Llei que regula el Padró Municipal (Llei de Bases del Règim Local)

Finalitats

Padró d’habitants, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Finalitats estadístiques, històriques o científiques

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament

Categories d’interessats

Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Acadèmics i professionals

Categories de destinataris

Cessions

Interessats legítims, Òrgans judicials, Forces i cossos de seguretat, Altres òrgans de l’administració pública, Institut Nacional d’Estadística

Transferències internacionals

No existeixen

 

 7. SANCIONS ADMINISTRATIVES

Descripció

Dades per a la gestió comptable de sancions rebudes o emeses per incompliments administratius

Finalitats

Gestió sancionadora pública, Gestió economicofinancera pública, Hisenda pública i gestió d’administració tributària, Procediment administratiu, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Proveïdors, Ciutadans i residents, Contribuents i subjectes obligats

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats d’arxiu en INTERÈS PÚBLIC

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Infraccions  administratives

Categories de destinataris

Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Òrgans judicials, Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Administració pública amb competència en la matèria

Transferències internacionals

No existeixen

 

 8. PERSONAL: NÒMINES I RR HH

Descripció

Dades per a la confecció i gestió de les nòmines dels funcionaris i personal laboral de l'Ajuntament i els Organismes Autònoms depenents del mateix (Normativa de Funció Pública Aplicable)

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Gestió de nòmines

Legitimació

Per a l’execució d’un CONTRACTE o precontracte amb l’interessat

Categories d’interessats

Empleats

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Núm. de SS o mutualitat, Altres dades identificadores: NÚMERO DE COMPTE

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Acadèmics i professionals

Categories de destinataris

Cessions

Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Sindicats i juntes de personal, Organismes de la Seguretat Social, Administració tributària, Altres òrgans de l’administració pública

Transferències internacionals

No existeixen

 

 9. PERSONAL: PRL I PROTECCIÓ DE DADES

Descripció

Gestió de la prevenció de riscos laborals i protecció de dades personals dels empleats

Finalitats

Altres finalitats: PROTECCIÓ DE DADES, Prevenció de riscos laborals

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament

Categories d’interessats

Empleats

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per una OBLIGACIÓ LEGAL

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Núm. de SS o mutualitat

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques  personals

Categories de destinataris

Cessions

No existeixen

Transferències internacionals

No existeixen

 

 10. REGISTRE JORNADA LABORAL

Descripció

Registre horari de la jornada laboral per a fer complir el RDL 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

Finalitats

Recursos humans, Gestió de nòmines

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament

Categories d’interessats

Empleats

Criteris de conservació

Conservades durant 4 anys per al registre horari de jornada laboral

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Identificador d’usuari

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris

Cessions

Interessats legítims, Organismes de la Seguretat Social

Transferències internacionals

No existeixen

 

12. PERSONAL: FORMACIÓ I BEQUES

Descripció

Gestió de beques i cursos formatius i del personal inscrit als mateixos per millorar l'activitat, el perfil o la inserció laboral

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Educació i cultura

Legitimació

Per a l’execució d’un CONTRACTE o precontracte amb l’interessat

Categories d’interessats

Empleats, Estudiants, Sol·licitants, Altres col·lectius d’interessats: BECARIS I BECÀRIES

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats de RECERCA històrica, estadística o científica

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació

Categories de destinataris

Cessions

Registres públics, Altres òrgans de l’administració pública

Transferències internacionals

No existeixen

 

 13. PERSONAL: BORSA DE TREBALL, CV I PRÀCTIQUES

Descripció

Gestió de candidats per a la cobertura de llocs de treball mitjançant la incorporació als processos de selecció de personal i ocupació de llocs vacants i les seves pràctiques

Finalitats

Recursos humans

Legitimació

Consentiment INEQUÍVOC mitjançant una clara acció de l’interessat

Categories d’interessats

Empleats, Demandants d’ocupació

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual, Altres dades identificadores: GUSTS, ACTIVITATS

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació, Informació comercial

Categories de destinataris

Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable

Transferències internacionals

No existeixen

 

 15. PERSONAL: EXPEDIENTS DISCIPLINARIS

Descripció

Sistema d’informació per a assabentar la comissió d’actes o conductes que puguin resultar contràries a la normativa general que s’apliqui a l’organització en tema laboral

Finalitats

Recursos humans

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per un INTERÈS LEGÍTIM del Responsable del tractament o Tercer

Categories d’interessats

Empleats, Clients i usuaris

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Altres tipus de dades:

Categories de destinataris

Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Notaris, advocats i procuradors, Òrgans judicials, Administració pública amb competència en la matèria

Transferències internacionals

No existeixen

 

 16. REGISTRE CIVIL I PARELLES DE FET

Descripció

Registre de dades de ciutadans referenst a matrimonis

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Procediment administratiu, Publicacions

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats d’arxiu en INTERÈS PÚBLIC

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Signatura manual

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials

Categories de destinataris

Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Administració pública amb competència en la matèria

Transferències internacionals

No existeixen

 

 17. REGISTRE D'ENTITATS I EMPRESES

Descripció

Registre d'entitats i empreses que es donen d'alta al municipi

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Procediment administratiu, Gestió d’activitats associatives, culturals, recreatives, esportives i socials

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Associats i membres, Representant legal

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats d’arxiu en INTERÈS PÚBLIC

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Altres dades identificadores: DADES DE LA ENTITAT O EMPRESA

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Detalls d’ocupació, Informació comercial

Categories de destinataris

Cessions

Registres públics

Transferències internacionals

No existeixen

 

 18. REGISTRE DE DOCUMENTS

Descripció

Registre d’entrades i sortides dels documents presentats a l’Ajuntament

Finalitats

Procediment administratiu, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Propietaris o arrendataris, Sol·licitants, Ciutadans i residents, Contribuents i subjectes obligats

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats d’arxiu en INTERÈS PÚBLIC

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació

Categories de destinataris

Cessions

Registres públics

Transferències internacionals

No existeixen

 

 19. REGISTRE DEL CENS D'ANIMALS

Descripció

Registre i control d'animals perillosos i domèstics residents al municipi

Finalitats

Padró d’habitants, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Finalitats estadístiques, històriques o científiques

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Propietaris o arrendataris, Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats d’arxiu en INTERÈS PÚBLIC

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Altres dades identificadores: XIP IDENTIFICADOR  ANIMAL

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials

Categories de destinataris

Cessions

Altres òrgans de l’administració pública

Transferències internacionals

No existeixen

 

 20. REGISTRE D'HABITATGES TURÍSTICS

Descripció

Registre de cases rurals o pisos dedicats al turisme

Finalitats

Procediment administratiu, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Propietaris o arrendataris, Sol·licitants, Ciutadans i residents, Contribuents i subjectes obligats

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats d’arxiu en INTERÈS PÚBLIC

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Detalls d’ocupació

Categories de destinataris

Cessions

Registres públics

Transferències internacionals

No existeixen

 

 21. DRETS DE L'INTERESSAT

Descripció

Atendre les sol·licituds dels ciutadans en l'exercici dels drets que estableix el GDPR

Finalitats

Gestió comptable, fiscal i administrativa, Procediment administratiu

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament

Categories d’interessats

Sol·licitants

Criteris de conservació

No existeixen

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris

Cessions

No existeixen

Transferències internacionals

No existeixen

 

 22. VIOLACIONS DE LA SEGURETAT

Descripció

Registre, gestió i resolució dels forats de seguretat en la protecció de dades.

Finalitats

Procediment administratiu, Altres finalitats:

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per una OBLIGACIÓ LEGAL del Responsable del tractament

Categories d’interessats

Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte, Representant legal

Criteris de conservació

No existeixen

Sistema de tractament

Automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Signatura manual

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Acadèmics i professionals, Informació comercial, Econòmiques, financeres i d’assegurança

Categories de destinataris

Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Interessats legítims, Entitats asseguradores, Forces i cossos de seguretat, Administració pública amb competència en la matèria

Transferències internacionals

No existeixen

 

 23. ATENCIÓ CIUTADANA, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Descripció

Dades de ciutadans i residents en les seves relaciones amb l’Ajuntament i els organismes autònoms que depenen d’aquest i atenció a queixes i suggeriments

 

Finalitats

Altres finalitats: ATENCIÓ CIUTADANA, QUEIXES I SUGGERIMENTS, Gestió sancionadora pública, Gestió economicofinancera pública, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Procediment administratiu, Publicacions

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats d’arxiu en INTERÈS PÚBLIC

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials

Categories de destinataris

Cessions

No existeixen

Transferències internacionals

No existeixen

 

 24. CULTURA, TURISME I FESTES

Descripció

Gestió de serveis personals efectuats per diversos departaments de cultura, turisme i promoció ciutadana (biblioteca, auditori...)

Finalitats

Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Educació i cultura

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Sol·licitants, Beneficiaris, Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats d’arxiu en INTERÈS PÚBLIC

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Altres dades identificadores: CARNETS DE BIBLIOTECA I AUDITORI

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques  personals

Categories de destinataris

Cessions

Clubs esportius i federacions, Altres òrgans de l’administració pública

Transferències internacionals

No existeixen

 

 26. CEMENTIRI

Descripció

Gestió de dades relatives als d'habitants per a la gestió del cementiri i drets funeraris

Finalitats

Altres finalitats: Gestió funeraria municipal, Padró d’habitants

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats d’arxiu en INTERÈS PÚBLIC

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Circumstàncies  socials

Categories de destinataris

Cessions

Interessats legítims, Administració tributària

Transferències internacionals

No existeixen

 

 27. AJUTS I SUBVENCIONS

Descripció

Gestió de tramitacions per a serveis de persones, associacions, comerços...

 

Finalitats

Gestió economicofinancera pública, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent, Gestió d’assistència social, Compliment/incompliment d’obligacions dineràries, Prestació de serveis de solvència patrimonial i crèdit, Gestió comptable, fiscal i administrativa

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per interès legítim d’ORGANISMES PÚBLICS en l’exercici de les seves funcions

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Associats i membres, Propietaris o arrendataris, Sol·licitants, Beneficiaris, Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats per a finalitats d’arxiu en INTERÈS PÚBLIC

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Signatura electrònica, Núm. de SS o mutualitat

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals, Circumstàncies socials, Detalls d’ocupació, Econòmiques, financeres i d’assegurança, Transaccions de béns i serveis

Categories de destinataris

 

Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Bancs, caixes d’estalvi i caixes rurals, Altres entitats financeres, Entitats dedicades al compliment o incompliment d’obligacions dineràries, Altres òrgans de l’administració pública

Transferències internacionals

No existeixen

 

 36. AUDIOVISUALS

Descripció

Gestió publicitària audiovisual. Inclou imatges (foto/vídeo) i so (veu) de persones

Finalitats

Publicitat i prospecció comercial

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Representant legal

Criteris de conservació

Conservades INDEFINIDAMENT mentre sigui necessari per a mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

Imatge

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris

Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable

Transferències internacionals

No existeixen

 

 37. AUDIOVISUALS D’ACTIVITATS PÚBLIQUES

Descripció

Gestió publicitària audiovisual. Inclou imatges (foto/vídeo) i so (veu) de persones, obtinguts en llocs d’accés públic

Finalitats

Publicitat i prospecció comercial

Legitimació

Tractament lícit SENSE NECESSITAT DE CONSENTIMENT per un interès legítim tot obtenint les dades de FONTS D’ACCÉS PÚBLIC

Categories d’interessats

Beneficiaris

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

Imatge

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris

Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable

Transferències internacionals

No existeixen

 

 38. CONTACTES, COMUNICACIÓ I PREMSA

Descripció

Comunicació, informació i gestió sobre serveis, activitats, noticies, etc. Inclou contactes web i xarxes socials

Finalitats

Publicitat i prospecció comercial

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Clients i usuaris, Persones de contacte, Sol·licitants

Criteris de conservació

Conservades INDEFINIDAMENT mentre sigui necessari per a mantenir la finalitat del tractament

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Informació comercial

Categories de destinataris

Cessions

No existeixen

Transferències internacionals

No existeixen

 

 43. GUARDERIA MUNICIPAL

Descripció

Gestió dels serveis de guarderia, inclouen dades de salut relatives a l’atenció i a les dietes dels nens

Finalitats

Educació i cultura, Finalitats d’interès públic basades en la legislació vigent

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Representant legal, Sol·licitants, Beneficiaris, Ciutadans i residents

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Imatge, Targeta sanitària

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Característiques personals (personalitat o comportament), Característiques personals, Circumstàncies socials

Categories de destinataris

Cessions

No existeixen

Transferències internacionals

No existeixen

 

 47. VIDEOVIGILÀNCIA

Descripció

Gravació visual de persones per motius de seguretat

Finalitats

Altres finalitats: , Videovigilància

Legitimació

 

Categories d’interessats

Ciutadans i residents

Criteris de conservació

No existeixen

Sistema de tractament

Automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

Imatge

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris

Cessions

Forces i cossos de seguretat

Transferències internacionals

No existeixen

 

 48. NOTIFICACIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT

Descripció

Gestió i avaluació de les bretxes de seguretat notificades pel responsable.

Finalitats

Procediment administratiu, Altres finalitats:

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Empleats

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Signatura electrònica

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

Detalls d’ocupació

Categories de destinataris

Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Administració pública amb competència en la matèria

Transferències internacionals

No existeixen

 

 49. ATENCIÓ ALS DRETS DE LES PERSONES

Descripció

Gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l'exercici dels drets establerts en la normativa de protecció de dades.

Finalitats

Procediment administratiu, Altres finalitats:

Legitimació

Consentiment EXPLÍCIT per a finalitats específiques determinades

Categories d’interessats

Empleats, Clients i usuaris, Proveïdors, Persones de contacte, Representant legal

Criteris de conservació

Conservades durant NO MÉS TEMPS DEL NECESSARI per a assolir les finalitats

Sistema de tractament

Parcialment  automatitzat

Categories de dades

Dades identificadores

DNI o NIF, Nom i cognoms, Adreça postal o electrònica, Telèfon, Signatura manual, Signatura electrònica

Categories de dades especials o penals

No existeixen

Altres tipus de dades

No existeixen

Categories de destinataris

Cessions

Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable, Administració pública amb competència en la matèria

Transferències internacionals

No existeixen