Registre d’Activitats de Tractament

Parts intervinents

Responsable del tractament:
Nom o raó social: AJUNTAMENT D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS
Adreça: C/ Ajuntament, 4, 17742-Avinyonet de Puigventós (GIRONA)
A/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Delegat de protecció de dades:
COMSEVERAL, S.L
Adreça: C/ Elx, 8, 17600 -Figueres (GIRONA)
A/e: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Telèfon: 972935286

 

Denominació de l'activitat de tractament

PADRÓ D'HABITANTS

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:
- Obligació legal
*Art. 17.1 LBRL - Art. 42.1 LMRLC

Finalitats del tractament
Gestió i control dels moviments de població al municipi, estadístiques, procediments administratius, servei de certificació i atenció al ciutadà.

Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO

Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats
Categoria:
- Altres categories:
*Persones residents al municipi

Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Estat civil
- Dades familiars
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe
- Nacionalitat
- Llengua materna
- Allotjament o habitatge
- Formació i titulacions

Categories de destinataris
- INE (Institut Nacional d'Estadística) - Oficina del cens electoral.

Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

No existeix la supressió de dades, tota vegada que encara que es produeixi la baixa del padró, és
necessari conservar les dades a efectes històrics, estadístics i científics

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 


Denominació de l'activitat de tractament

REGISTRE D'ENTRADES I SORTIDES

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Consentiment
- Obligació legal
*Art. 16 Llei 39/2015
- Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics
*Llei 39/2015 i Llei 26/2010

Finalitats del tractament

Registre d'entrada i sortida de documents a l'Ajuntament Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Altres categories:
*Totes aquelles persones que presenten escrits o documents a l'Ajuntament o a qui l'Ajuntament els envia

Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita

Categories especials de dades:

Categories de destinataris

- Les dades seran comunicades, en el seu cas, a l'organ o entitat competent per a la continuació del trámit

Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Permanent

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 

Denominació de l'activitat de tractament

COMPTABILITAT

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Obligació legal
*Exercici potestats i obligacions municipals

Finalitats del tractament

Gestió comptable i pressupostària Elaboració de perfils: NO

- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Proveïdors
- Altres categories:
*Deutors de l'Ajuntament Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Ingressos, rendes
- Inversions, patrimoni
- Dades bancàries
- Dades de nòmina
- Impostos, deduccions
- Subsidis, beneficis
- Béns subministrats
- Béns rebuts
- Transaccions financeres
- Compensacions, indemnitzacions
- Activitats i negocis
- Llicències comercials

Categories especials de dades:

Categories de destinataris

- Agència Tributària i entitats bancàries

Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Es conservarà durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la que van ser obtingudes i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 

Denominació de l'activitat de tractament

CENS D'ANIMALS

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Obligació legal
*Art. 14 DL 2/2018, de 15 d'abril

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:

- Tractament necessari per raons d'un interès públic essencial

Finalitats del tractament

Registre i control dels animals domèstics Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Altres categories:
*Veïns del municipi Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms

Categories especials de dades:
- Salut

Categories de destinataris

- Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya

Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

No es suprimeixen donada la necessitat de disposar d'un històric dels animals

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 

Denominació de l'activitat de tractament

GESTIÓ DE PERSONAL

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Contracte o mesures precontractuals
- Obligació legal
*RDL 5/2015, de 30 d'Octubre

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:

- Tractament necessari per complir obligacions i exercir els drets específics del responsable del tractament o de l'interessat, en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i la protecció social

Finalitats del tractament

Gestió de recursos humans, nòmines, oposicions i concursos, formació del personal, control horari, riscos laborals i altres funcions de l'àmbit dels RRHH
Elaboració de perfils: NO

- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Empleats
- Demandants d'ocupació Col·lectius vulnerables: NO


Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Núm. S.S. / Mutualitat
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura manuscrita
- Estat civil
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe
- Nacionalitat
- Llengua materna
- Formació i titulacions
- Historial acadèmic
- Experiència professional
- Col·legis o associacions professionals
- Ingressos, rendes
- Dades bancàries
- Dades de nòmina
- Impostos, deduccions
- Activitats i negocis

Categories especials de dades:
- Salut

Categories de destinataris

- Agència Tributària, TGSS, entitats bancàries i mutualitats

Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per les que van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 

Denominació de l'activitat de tractament

CONTRACTES ADMINISTRATIUS I CONVENIS

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Consentiment
- Contracte o mesures precontractuals

Finalitats del tractament

Gestió de dades per la creació de contractes administratius i convenis. Altes, objectes del conveni, imports económics i altres
Elaboració de perfils: NO

- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Altres categories:
*Persones interessades en qualsevol procediment administratiu municipal Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Núm. S.S. / Mutualitat
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Edat
- Nacionalitat

Categories especials de dades:

Categories de destinataris

- Administració pública competent en la matèria

Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Permanents

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 

Denominació de l'activitat de tractament

GESTIÓ CONSISTORIAL I INSTITUCIONAL

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics
*RGPD (Art.6.1.e)

Finalitats del tractament

Gestió del correu electrònic , agenda institucional i gestió administrativa de l'Ajuntament; comunicació amb els diferents organismes i entitats amb els que es treballa
Elaboració de perfils: NO

- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Altres categories:
*Persones físiques o representants de persones jurídiques que es relacionen amb l'Ajuntament Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura manuscrita

Categories especials de dades:

Categories de destinataris

- Departament de Governació (Generalitat de Catalunya)

Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Es mantindran mentre els interessats mantinguin la seva posició professional o en tant no sol·licitin la seva supressió

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 

Denominació de l'activitat de tractament

SERVEIS TÈCNICS

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Obligació legal
*DL 2/2003, de 28 d'abril i RDL 781/1986, de 18 d'abril

Finalitats del tractament

Gestió, registre i control de les llicències de caire tècnic; elaboració d'informes sobre aspectes competència de l'Ajuntament, urbanisme i planejament, llicències d'obres i projectes municipals
Elaboració de perfils: NO

- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Altres categories:
*Persones interessades en qualsevol procediment tècnic Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Llicències, permisos, autoritzacions
- Activitats i negocis
- Llicències comercials

Categories especials de dades:

Categories de destinataris

Permanent

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.


Denominació de l'activitat de tractament

SERVEIS MUNICIPALS

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics
*Exercici potestats/obligacions de gestió municipals

Finalitats del tractament

Gestió dels ususaris dels serveis municipals (activitats per joves, nens i gent gran, biblioteca, beques, internet, activitats culturals i esportives)
Elaboració de perfils: NO

- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Altres categories:
*Tot ciutadà o visitant del municipi Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Núm. S.S. / Mutualitat
- Telèfon
- Marques físiques
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Estat civil
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe
- Llengua materna
- Característiques físiques o antropomètriques
- Cos, escala
- Categoria, grau
- Llocs de treball
- Formació i titulacions
- Historial acadèmic
- Experiència professional
- Col·legis o associacions professionals
- Altres tipus de dades
*Dades económiques i d'assegurances i dades d'informació comercial

Categories especials de dades:

Categories de destinataris

Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

El termini necessari pel compliment de les funcions per a les quals foren recollides o obtingudes les dades

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 

Denominació de l'activitat de tractament

EXPEDIENTS D'AFERS JURÍDICS

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics
*Exercici de poders públics (Llei Orgància del Poder Judicial)

Finalitats del tractament

Gestió dels expedients administratius de la direcció dels serveis jurídics relatius a l'assessorament jurídic, la representació i defensa de la corporació davant dels tribunals i altres instàncies
Elaboració de perfils: NO

- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Altres categories:
*Tots els ciutadans que reclamin la responsabilitat de l'Ajuntament Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Imatge / Veu
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura manuscrita
- Estat civil
- Data de naixement
- Lloc de naixement
- Edat
- Sexe
- Nacionalitat
- Allotjament o habitatge
- Propietats
- Llicències, permisos, autoritzacions
- Formació i titulacions
- Historial acadèmic
- Experiència professional
- Col·legis o associacions professionals
- Altres tipus de dades
*Informació comercial, econòmica, financera i d'assegurances, transacció de béns i serveis, infraccions penals i infraccions administratives.

Categories especials de dades:
- Salut

Categories de destinataris

- Administració Pública competent

Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Permanent

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 

Denominació de l'activitat de tractament

GESTIÓ FISCAL I TRIBUTÀRIA

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Obligació legal
*Llei d'Hisendes Locals i Llei General Tributària

Base jurídica en tractaments de categories especials de dades:

- Tractament necessari per raons d'un interès públic essencial

Finalitats del tractament

Gestió, manteniment i control de la informació necessària per la recollida i liquidació d'impostos, taxes i altres pagaments a lAjuntament
Elaboració de perfils: NO

- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Contribuents i subjectes obligats Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- NIF / DNI / Passaport / NIE
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura manuscrita
- Altres tipus de dades
*Circumstàncies socials, informació comercial, econòmica, financera i d'assegurances i serveis rebuts per l'afectat

Categories especials de dades:
- Salut

Categories de destinataris

- Agència Tributària

Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Els establerts en la normativa per a cada categoria de dades

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 

Denominació de l'activitat de tractament

ATENCIÓ ALS DRETS DE LES PERSONES

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Obligació legal
*Capítol III del RGPD

 Finalitats del tractament

Gestionar les sol·licituts d'exercici dels drets recollits en el Reglament General de Protecció de Dades que els interessats puguin realitzar
Elaboració de perfils: NO

- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Altres categories:
*Totes aquelles persones físiques (o els seus representants) que exercitin els seus drets sobre dades de caràcter personal davant de l'Ajuntament

Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita

Categories especials de dades:

Categories de destinataris Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

El termini que calgui per donar resposta i finalitzar els expedients de sol·licitut de drets

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 

Denominació de l'activitat de tractament

NOTIFICACIÓ D'UNA VIOLACIÓ DE SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS A L'AUTORITAT DE CONTROL I ALS INTERESSATS

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Obligació legal
*Arts.33 i 34 del RGPD

Finalitats del tractament

Gestionar i avaluar les violacions de seguretat Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Empleats
- Altres categories:
*Persones de les quals constin les dades a la documentació recollida en el marc de la notificació de violació de seguretat

Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- Adreça postal o electrònica
- Telèfon
- Nom i cognoms
- Signatura electrònica
- Signatura manuscrita
- Llocs de treball

Categories especials de dades:

Categories de destinataris

- Altres organismes públics i autoritats de control

Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Les dades es conservaran durant quatre anys per complir amb la finalitat de notificació

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 

Denominació de l'activitat de tractament

VIDEOVIGILÀNCIA

Base jurídica
Base jurídica de l'activitat de tractament:

- Missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics
*Seguretat física de les instal·lacions de l'Ajuntament i de les persones que hi treballen o hi accedeixen 

Finalitats del tractament

Garantir la seguretat de la seu de l'Ajuntament mitjançant la videovigilància Elaboració de perfils: NO
- Tractament totalment automatitzat: NO Observació sistemàtica d'una zona d'accés públic: NO
- Grans escala: NO

Gran escala categories especials de dades/condemnes i infraccions penals: NO

Categories d'interessats

Categoria:

- Altres categories:
*Ciutadans i empleats municipals Col·lectius vulnerables: NO

Categories de dades personals
Dades tractades:
- Imatge / Veu

Categories especials de dades:

Categories de destinataris

- Forces i cossos de seguerat i Jutjats i Tribunals

Transferències internacionals

Termini previst per suprimir les diferents categories de dades

Un mes des de la gravació, a menys que siguin sol·licitades per Tribunals o Forces de Seguretat

Descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat

Les activitats de tractament de dades que duu a terme l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós es desenvolupen tant de forma automatitzada com no automatitzada. Les mesures de seguretat tècniques i organitzatives implantades s’adrecen a garantir, de forma particular: el control d’accés físic als equipaments on es processen les dades, el control dels suports que poden contenir les dades personals, el control de l’emmagatzematge de les dades, el control dels usuaris autoritzats a accedir a les dades i del tipus d’accés que hi fan, el control de la transmissió de les dades i del seu transport i el control de la disponibilitat i integritat de les dades. Així mateix, hi ha establert un procés de verificació, avaluació i revisió periòdica de l’eficàcia de les mesures implantades.

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers pel millor funcionament de la nostra web, així com per, en el teu cas, analitzar els hàbits de navegació. Pots canviar la configuració de les cookies del teu navegador en qualsevol moment. Al clicant el botó “Acceptar” consents dites cookies. Pots obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, clicant el botó "Més informació".