ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Vil·la romana de la Font de Vilar

La Font de Vilar és un jaciment d'època romana que es troba enmig de la plana, a la urbanització del Mas Pau, prop del riu Manol, afluent de la Muga. Aquesta zona era coneguda també, com "La Campassa de La Torre".

En funcionament entre els segles II aC i V dC, està format per un conjunt d'edificis bastits entorn d'un pati central i distribuïts en dues zones.

Per una banda hi ha la pars urbana, amb funcions residencials, on destaca un petit edifici termal annex, bastit entorn del segle II dC. Aquests banys consten de quatre àmbits: una habitació a cel obert on es trobava el forn, una estança calenta (caldarium), una de tèbia (tepidarium) i l'auleus del caldarium, una petita estructura absidiada on es feien les ablucions amb aigua calenta. Tot el conjunt s'escalfava mitjançant el sistema de l'hipocaust, un espai buit sota el paviment per on passava l'aire calent originat al forn. L'altra zona és l'àrea de treball (pars rustica), amb naus i magatzems de dolia, uns grans recipients de terracuita utilitzats per guardar oli, vi o blat. També es localitzaren dos dipòsits, possiblement relacionats amb la producció de vi.

Dòlia d'època romana    Dòlia restaurada

S'hi han portat a terme treballs arqueològics els anys 1983, 1991 a 1993 i 2009, que han permès recuperar diversos materials: ceràmica comuna, de cuina i d'importació (estampada paleocristiana, T.S. brillant, T.S. sud-gàl·lica, T.S. africana), morters, àmfora sud-hispànica i africana. També s'hi ha recollit un conjunt de vidres (plats, fruiters, gots copes i gerres), així com objectes d'ornamentació de bronze i diferents utensilis domèstics i per a l'agricultura, fets de ferro. S'hi han recuperat també 6 monedes. 

Planta de la vil·la romana