ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Animals de companyia

 REGISTRE D'ANIMALS DE COMPANYIA

Què és el cens municipal d’animals de companyia?
És un registre que duu a terme l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós en el qual s’anoten les dades d’identificació dels animals de companyia que resideixen de manera habitual al municipi, juntament amb les dades d’identificació dels seus propietaris.
Les dades del cens municipal també s’incorporen al Registre d’animals de companyia de Catalunya.

Quins animals cal inscriure en aquest cens municipal?
Cal censar els gossos, els gats i les fures que resideixin de manera habitual al municipi d'Avinyonet de Puigventós, en un termini de 3 mesos a comptar des de la data de naixement, adquisició o canvi de residència de l’animal.

Quina documentació cal que presenti per inscriure-hi el meu animal de companyia?
Prèviament a la inscripció en el cens, cal haver dut a terme la identificació de l'animal, fent-li col∙locar pel veterinari un microxip d'acord amb la legislació vigent.
Documentació que cal presentar juntament amb el formulari:
- Fotocòpia de la Targeta Sanitària de l’animal, en la qual hi ha de constar el número del microxip.
- Fotocòpia del DNI de la persona propietària.

Es obligatori comunicar a l'Ajuntament en el qual estigui censat, qualsevol modificació de les dades que figurin en el cens.

Descarrega't el formulari i porta'l a l'Ajuntament juntament amb la resta de documentació. 

Quin és el cost d’aquesta inscripció en el cens?
Les altes i les baixes en el cens són gratuïtes, d’acord amb les ordenances fiscals vigents. Actualment, tampoc es cobra cap taxa anual pel manteniment d’aquest cens.

 

LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més d’una de les circumstàncies següents:
a) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:
     - Pit bull terrier
     - Staffordshire terrier
     - Rotweiler
     - Dog argentí
     - Fila brasiler
     - Tosa Inu
     - Akita Inu
     - Dog de Bordeus
     - Bullmastiff
     - Dòberman
     - Mastí napolità
     - Presa canari
     - Terrier staffordshire americà

b) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos
c) Gossos que han estat ensinistrats per l’atac i la defensa

Per a l’obtenció i la renovació de la llicència administrativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos es requerirà:
a) Ser major d’edat.
b) Que els titulars inscriguin els gossos al registre censal del municipi.
c) Que els gossos duguin el xip identificatiu.
d) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior a 150.253,03 € per sinistre.
e) Descripció del lloc on habitarà l’animal.
f) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica, d’acord amb el que disposa l’article 3 del Reial decret 287/2002, de 22 de març.
g) Certificat negatiu d’antecedents penals, d’acord amb l’article 3 del Reial decret 287/2002, de 22 de març.
h) Declaració de no haver estat sancionat per infracció greu o molt greu en relació amb la normativa reguladora d’animals / gossos potencialment perillosos.

Pots descarregar-te el formulari de sol·licitud de tinença de gossos potencialment perillosos i el model de declaració responsable requerit. Cal sol·licitar la llicència de forma presencial a l'Ajuntament. 

La taxa per a l’obtenció de la llicència municipal per a la tinença de gossos potencialment perillosos és de 35,00 euros.

TINENÇA RESPONSABLE

La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i cal plantejar-se diverses preguntes:

On viurà l'animal? Tothom qui hi haurà de conviure hi està d'acord?
Els seus sorolls o les seves olors poden molestar el veïnatge?
Disposo cada dia de temps per treure'l a passejar?
Què en faré durant els caps de setmana? I durant les vacances?
Em puc fer càrrec de les despeses que comportarà (alimentació, tractaments veterinaris, residències canines, taxes municipals, responsabilitat pels possibles danys que pugui ocasionar)?

Un animal de companyia es pot adquirir en un centre d'acollida d'animals. Si s'adquireix en un establiment de venda d'animals, cal que estigui inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics.

La persona propietària (o posseïdora) és la responsable de les obligacions següents:
a) L'animal de companyia ha d'estar identificat amb un microxip homologat.
Per saber quin és el servei veterinari més proper a casa vostra, podeu consultar la pàgina web del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya.
b) L'animal ha d'estar censat a l'ajuntament de la ciutat on resideixi de manera habitual.
c) Està totalment prohibit abandonar-lo.
d) En cas de desaparició de l'animal, s'ha de comunicar a l'ajuntament dins les primeres 48 hores.
e) Està prohibit tallar la cua i les orelles als animals, i extirpar-ne les ungles i les cordes vocals.