ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Contaminació acústica

El soroll és un contaminant susceptible d'afectar la salut de les persones i la seva qualitat de vida; ja que, a més de tenir incidència sobre la salut, també influencia la comunicació i el comportament. La molèstia per soroll porta implícit un fort component subjectiu. Un mateix so pot ser considerat agradable o molest segons les seves característiques, les del receptor i les del moment en què es produeix.

Els efectes sobre la salut poden ser, entre d'altres:
- Disminució temporal o permanent de la capacitat auditiva
- Manifestacions de sensacions de molèstia
- Nerviosisme
- Irritabilitat
- Interferències en el son que produeixen: cansament, disminució del rendiment, disminució de la concentració en el treball, alteracions del metabolisme, del sistema nerviós central, del sistema neurovegetatiu, etc.

Els mapes de capacitat acústica municipal són un instrument per a la gestió ambiental del soroll, que tenen com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població i la prevenció i/o millora de la qualitat acústica del territori.

El mapa assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica (alta, moderada i baixa), per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els usos del sòl.

El Ple de l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós, en sessió ordinària de data 9 de gener de 2012, va aprovar la modificació per actualització i adequació a la nova legislació, del Mapa de Capacitat acústica corresponent al municipi. Podeu consultar-lo clicant les imatges següents:

Pel què fa al nostre mapa de capacitat acústica municipal, com es pot apreciar:

  • Hi ha un predomini de les zones de sensibilitat acústica alta, que es corresponen bàsicament al sòl d’us residencial (A4). També s’han zonificat els equipaments més sensibles com els centres docents com a (A2): escola i llar d’infants.
  • Els habitatges aïllats situats en el medi rural, tot i que no estiguin zonificats en el mapa de capacitat acústica, es corresponen a una zona de sensibilitat acústica alta (A3), si estan habitats de manera permanent, estan ubicats en sòl no urbanitzable i no estan en contradicció amb la legalitat urbanística vigent, sinó, s’assimilaran a sòl d’us residencial (A4).
  • La zona de sensibilitat acústica moderada, està representada per les àrees on coexisteixen l’ús residencial amb activitats productives i/o amb carrers de trànsit moderat, ambdós classificades com a (B1); o amb activitats esportives (B2).
  • Pel que fa a la zona de sensibilitat acústica baixa, s’hi ha inclòs els polígons industrials i el sòl classificat com a industrial (C2), les carreteres que passen per l’interior del nucli i les vies urbanes amb una intensitat de trànsit important (C3).