ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Calendari del contribuent

 

Vista la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha acordat aprovar la modificació del calendari fiscal del contribuent per a l’any 2020 de la forma següent, allargant el termini de pagament en tres mesos en comptes de dos.

Especificació dels terminis de cobrament en període voluntari:

IMPOSTOS CALENDARI
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
Taxa per conservació del cementiri municipal.
El cobrament es realitzarà en via voluntària des del dia 1 de juliol fins el 30 de setembre.
Impost sobre béns immobles urbans.
Impost sobre béns immobles rústics.

El cobrament es realitzarà en via voluntària des del dia 1 d’octubre fins el 30 de desembre.

 

FRACCIONAMENT: Per aquells que així ho hagin sol·licitat i mitjançant domiciliació bancària, el 40% l’1 d’agost i el 60% l’1 de novembre).

Taxa de la publicitat visible des d’espais d’ús públic. El cobrament es realitzarà en via voluntària des del dia 1 d’octubre fins el 30 de desembre.

De la mateixa manera, i com a conseqüència de la situació provocada per la pandèmia del Covid-19, l’administració municipal ha procedit a modificar l'article 45 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació (fraccionaments). Segons aquest article, l’administració municipal podia discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament dels deutes de dret públic, sempre i quan l’import del deute (individual o acumulat) fos superior a 200,00 euros. Amb la modificació, i com a conseqüència de la crisi econòmica, es podrà acordar un fraccionament encara que l’import sigui inferior a 200,00 euros, sempre prèvia sol·licitud de l’interessat/da.

TEXT MODIFICAT DE L'ORDENANÇA
Article 45. Normes generals
L’administració municipal podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament dels deutes de dret públic, sempre i quan l’import del deute, ja sigui individual o acumulat sigui superior a 200,00.-€. En cas que la quantia del deute sigui inferior a 200,00.-€ no procedirà atorgament de fraccionament.
No obstant lo establert en el paràgraf anterior, en casos excepcionals de greus crisis econòmiques o catàstrofes públiques i degudament raonat, es podrà acordar un fraccionament quan l’import sigui inferior a 200,00€, i sempre prèvia sol·licitud de l’interessat/da.
El termini màxim de fraccionament serà de 4 mesos essent la data de venciment el 5 de cada mes.
En tot allò no previst en la present ordenança serà d’aplicació allò establert al Reglament General de Recaptació, la Llei General Tributària i demès normativa d’aplicació.
En cas de delegació de les facultats de gestió i recaptació, la competència per atorgar ajornaments i fraccionaments de deutes a favor de la Corporació queda reservada a l’Ajuntament, llevat que en l’acord de delegació es disposi expressament una altra cosa”.

 

Normalment, el calendari del contribuent és el que es detalla a continuació, però l'any 2020 queda modifical, tal com s'ha esmentat amb anterioritat.

VEHICLES de l'1 d'abril a l'1 de juny 
CEMENTIRI de l'1 d'abril a l'1 de juny 
IAE (XALOC) de l'1 de setembre a 31 d'octubre
IBI RÚSTICA I URBANA del 15 d'octubre al 15 de desembre
TAXA RÈTOLS PUBLICITARIS del 15 d'octubre al 15 de desembre
AIGUA trimestral
ESCOMBRARIES trimestral

Lloc de pagament:

      - Ajuntament

Horari de pagament:

      - Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 14:00 hores

 Sistemes de pagament

      - Efectiu, transferència.
      - També hi ha l'opció de domiciliar el rebut bancari: Domiciliació de tributs, taxes i preus públics.