Calendari del contribuent

 

Vista la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha acordat aprovar la modificació del calendari fiscal del contribuent per a l’any 2020 de la forma següent, allargant el termini de pagament en tres mesos en comptes de dos.

Especificació dels terminis de cobrament en període voluntari:

IMPOSTOS CALENDARI
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
Taxa per conservació del cementiri municipal.
El cobrament es realitzarà en via voluntària des del dia 1 de juliol fins el 30 de setembre.
Impost sobre béns immobles urbans.
Impost sobre béns immobles rústics.

El cobrament es realitzarà en via voluntària des del dia 1 d’octubre fins el 30 de desembre.

 

FRACCIONAMENT: Per aquells que així ho hagin sol·licitat i mitjançant domiciliació bancària, el 40% l’1 d’agost i el 60% l’1 de novembre).

Taxa de la publicitat visible des d’espais d’ús públic. El cobrament es realitzarà en via voluntària des del dia 1 d’octubre fins el 30 de desembre.

De la mateixa manera, i com a conseqüència de la situació provocada per la pandèmia del Covid-19, l’administració municipal ha procedit a modificar l'article 45 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació (fraccionaments). Segons aquest article, l’administració municipal podia discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament dels deutes de dret públic, sempre i quan l’import del deute (individual o acumulat) fos superior a 200,00 euros. Amb la modificació, i com a conseqüència de la crisi econòmica, es podrà acordar un fraccionament encara que l’import sigui inferior a 200,00 euros, sempre prèvia sol·licitud de l’interessat/da.

TEXT MODIFICAT DE L'ORDENANÇA
Article 45. Normes generals
L’administració municipal podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament dels deutes de dret públic, sempre i quan l’import del deute, ja sigui individual o acumulat sigui superior a 200,00.-€. En cas que la quantia del deute sigui inferior a 200,00.-€ no procedirà atorgament de fraccionament.
No obstant lo establert en el paràgraf anterior, en casos excepcionals de greus crisis econòmiques o catàstrofes públiques i degudament raonat, es podrà acordar un fraccionament quan l’import sigui inferior a 200,00€, i sempre prèvia sol·licitud de l’interessat/da.
El termini màxim de fraccionament serà de 4 mesos essent la data de venciment el 5 de cada mes.
En tot allò no previst en la present ordenança serà d’aplicació allò establert al Reglament General de Recaptació, la Llei General Tributària i demès normativa d’aplicació.
En cas de delegació de les facultats de gestió i recaptació, la competència per atorgar ajornaments i fraccionaments de deutes a favor de la Corporació queda reservada a l’Ajuntament, llevat que en l’acord de delegació es disposi expressament una altra cosa”.

 

Normalment, el calendari del contribuent és el que es detalla a continuació, però l'any 2020 queda modifical, tal com s'ha esmentat amb anterioritat.

VEHICLES de l'1 d'abril a l'1 de juny 
CEMENTIRI de l'1 d'abril a l'1 de juny 
IAE (XALOC) de l'1 de setembre a 31 d'octubre
IBI RÚSTICA I URBANA del 15 d'octubre al 15 de desembre
TAXA RÈTOLS PUBLICITARIS del 15 d'octubre al 15 de desembre
AIGUA trimestral
ESCOMBRARIES trimestral

Lloc de pagament:

      - Ajuntament

Horari de pagament:

      - Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9:00 a 14:00 hores

 Sistemes de pagament

      - Efectiu, transferència.
      - També hi ha l'opció de domiciliar el rebut bancari: Domiciliació de tributs, taxes i preus públics.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers pel millor funcionament de la nostra web, així com per, en el teu cas, analitzar els hàbits de navegació. Pots canviar la configuració de les cookies del teu navegador en qualsevol moment. Al clicant el botó “Acceptar” consents dites cookies. Pots obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, clicant el botó "Més informació".