ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Pagament a proveïdors

Sota aquest gràfic teniu els informes corresponents sobre cada anualitat. Per a més informació sobre Pagament a proveïdors al Portal de Transparència cliqueu sobre l'enllaç. 

 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
Dades corresponents al 2024.

Aquest informe ve determinat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.

Amb aquesta modificació, no es modifica el termini màxim de pagament a proveïdors, que continua essent 30 dies, però el càlcul començarà a computar a partir de l’aprovació de les factures i no, com fins ara, que es produïa des dels 30 dies següents a l’entrada de les mateixes.

Com a principal novetat s’inclou l’inici del còmput del número de dies de pagament, que correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des de:

a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins la data del pagament material per part de l’Administració.
b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els bens entregats o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de l’Administració.
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre contable de factures o sistema equivalent, en els supòsits en els que o be no resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels bens o serveis prestats o be, la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.

A diferència dels càlculs realitzats amb anterioritat al RD 1040/2017, ja no sortiran valors negatius, el ràtio de les operacions pagades en el trimestre, és l’indicador del número de dies promig que s’ha trigat a realitzar els pagaments i el ràtio de les operacions pendents de pagament a finals del trimestre, és l’indicador del número de dies promig d’antiguitat de les operacions pendent de pagament a final del trimestre.

Les dades corresponents al 1r trimestre de 2024 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 7,18 186.206,23 26 3.669,57 7,54
PMP Global   186.206,23   3.669,57

7,54

 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
Dades corresponents al 2023.

Aquest informe ve determinat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.

Amb aquesta modificació, no es modifica el termini màxim de pagament a proveïdors, que continua essent 30 dies, però el càlcul començarà a computar a partir de l’aprovació de les factures i no, com fins ara, que es produïa des dels 30 dies següents a l’entrada de les mateixes.

Com a principal novetat s’inclou l’inici del còmput del número de dies de pagament, que correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des de:

a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins la data del pagament material per part de l’Administració.
b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els bens entregats o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de l’Administració.
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre contable de factures o sistema equivalent, en els supòsits en els que o be no resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels bens o serveis prestats o be, la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.

A diferència dels càlculs realitzats amb anterioritat al RD 1040/2017, ja no sortiran valors negatius, el ràtio de les operacions pagades en el trimestre, és l’indicador del número de dies promig que s’ha trigat a realitzar els pagaments i el ràtio de les operacions pendents de pagament a finals del trimestre, és l’indicador del número de dies promig d’antiguitat de les operacions pendent de pagament a final del trimestre.

Les dades corresponents al 4t trimestre de 2023 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 6,40 410.100,06 2,74 115.464,56 5,60
PMP Global   410.100,06   115.464,56

5,60

Les dades corresponents al 3r trimestre de 2023 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 8,15 564.641,06 2,97 145.992,90 7,09
PMP Global   564.641,06   145.992,90

7,09

Les dades corresponents al 2n trimestre de 2023 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 4,20 370.931,50 11,58 180.581,50 6,62
PMP Global   370.931,50   180.581,50

6,62

Les dades corresponents al 1r trimestre de 2023 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 9,44 144.550,38 26,12 12.796,69 10,80
PMP Global   144.550,38   12.796,69

10,80

 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
Dades corresponents al 2022.

Aquest informe ve determinat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.

Amb aquesta modificació, no es modifica el termini màxim de pagament a proveïdors, que continua essent 30 dies, però el càlcul començarà a computar a partir de l’aprovació de les factures i no, com fins ara, que es produïa des dels 30 dies següents a l’entrada de les mateixes.

Com a principal novetat s’inclou l’inici del còmput del número de dies de pagament, que correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des de:

a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins la data del pagament material per part de l’Administració.
b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els bens entregats o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de l’Administració.
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre contable de factures o sistema equivalent, en els supòsits en els que o be no resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels bens o serveis prestats o be, la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.

A diferència dels càlculs realitzats amb anterioritat al RD 1040/2017, ja no sortiran valors negatius, el ràtio de les operacions pagades en el trimestre, és l’indicador del número de dies promig que s’ha trigat a realitzar els pagaments i el ràtio de les operacions pendents de pagament a finals del trimestre, és l’indicador del número de dies promig d’antiguitat de les operacions pendent de pagament a final del trimestre.

Les dades corresponents al 4t trimestre de 2022 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 4,11 228.303,97 26,43 16.356,10 5,60
PMP Global   228.303,97   16.356,10 5,60

Les dades corresponents al 3r trimestre de 2022 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 3,68 253.333,18 14,86 6.494,58 3,96
PMP Global   253.333,18   6.494,58 3,96

Les dades corresponents al 2n trimestre de 2022 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 27,23  111.892,68 3,26 72.021,84 17,84
PMP Global    111.892,68   72.021,84 17,84

Les dades corresponents al 1r trimestre de 2022 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 15,01 254.763,93 49,19 37.963,44 19,44
PMP Global   254.763,93   37.963,44 19,44

 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
Dades corresponents al 2021.

Aquest informe ve determinat pel Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel qual es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.

Amb aquesta modificació, no es modifica el termini màxim de pagament a proveïdors, que continua essent 30 dies, però el càlcul començarà a computar a partir de l’aprovació de les factures i no, com fins ara, que es produïa des dels 30 dies següents a l’entrada de les mateixes.
Com a principal novetat s’inclou l’inici del còmput del número de dies de pagament, que correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des de: 

a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins la data del pagament material per part de l’Administració.
b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els bens entregats o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de l’Administració.
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre contable de factures o sistema equivalent, en els supòsits en els que o be no resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels bens o serveis prestats o be, la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.

A diferència dels càlculs realitzats amb anterioritat al RD 1040/2017, ja no sortiran valors negatius, el ràtio de les operacions pagades en el trimestre, és l’indicador del número de dies promig que s ’ha trigat a realitzar els pagaments i el ràtio de les operacions pendents de pagament a finals del trimestre, és l’indicador del número de dies promig d’antiguitat de les operacions pendent de pagament a final del trimestre.

Les dades corresponents al 1r trimestre de 2021 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 23,85 157.646,04 16,87 36.325,34 22,54
PMP Global   157.646,04   36.325,34 22,54

Les dades corresponents al 2n trimestre de 2021 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 6,90 148.008,16 37,26 29.629,78 11,96
PMP Global   148.008,16   29.629,78 11,96

 Les dades corresponents al 3r trimestre de 2021 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 8,11 217.737,29 3,23 61.374,69 7,04
PMP Global   217.737,29   61.374,69 7,04

Les dades corresponents al 4t trimestre de 2021 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 6,14 192.940,28 6,81 191.649,22 6,47
PMP Global   192.940,28   191.649,22 6,47

 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
Dades corresponents al 2020.

Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel que es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i mel procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.

Amb aquesta modificació, no es modifica el termini màxim de pagament a proveïdors, que continua essent 30 dies, però el càlcul començarà a computar a partir de l’aprovació de les factures i no, com fins ara, que es produïa des dels 30 dies següents a l’entrada de les mateixes.
Com a principal novetat s’inclou l’inici del còmput del número de dies de pagament, que correspondrà amb els dies naturals transcorreguts des de:
a) La data d’aprovació de les certificacions d’obra fins la data del pagament material per part de l’Administració.
b) La data d’aprovació dels documents que acrediten la conformitat amb els bens entregats o serveis prestats, fins la data de pagament material per part de l’Administració.
c) La data d’entrada de la factura en el registre administratiu, segons consti en el registre contable de factures o sistema equivalent, en els supòsits en els que o be no resulti d’aplicació un procediment d’acceptació o comprovació dels bens o serveis prestats o be, la factura es rebi amb posterioritat a l’aprovació de la conformitat.
A diferència dels càlculs realitzats amb anterioritat al RD 1040/2017, ja no sortiran valors negatius, el ràtio de les operacions pagades en el trimestre, és l’indicador del número de dies promig que s’ha trigat a realitzar els pagaments i el ràtio de les operacions pendents de pagament a finals del trimestre, és l’indicador del número de dies promig d’antiguitat de les operacions pendent de
pagament a final del trimestre.

Les dades corresponents al 1r trimestre de 2020 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 12,86 177.893,48 91,00 25.367,65 22,61
PMP Global   177.893,48   25.367,65 22,61


Les dades corresponents al 2n trimestre de 2020 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós  1,13  83.474,68  7  22.506,75  2,38
PMP Global    83.474,68    22.506,75  2,38


Les dades corresponents al 3r trimestre de 2020 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós  6,98  104.075,73  34  547,94  7,12
PMP Global    104.075,73    547,94  7,12


Les dades corresponents al 4t trimestre de 2020 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós  4,69  130.767,04  5,62  65.261,38  5,00
PMP Global    130.767,04    65.261,38  5,00


INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

Dades corresponents al 2019.

Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel que es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i mel procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.

En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.

Les dades corresponents al 1r trimestre de 2019 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 8,89 179.774,83 2,00 33.131,76 7,82
PMP Global   179.774,83   33.131,76 -10,24

Les dades corresponents al 2n trimestre de 2019 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 3,25 109.708,92 0,00 0,00 3,25
PMP Global   109.708,92   0,00 3,25


Les dades corresponents al 3r trimestre de 2019 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 1,72 185.213,03 53,00 333,21 1,81
PMP Global   185.213,03   333,21 1,81


Les dades corresponents al 4t trimestre de 2019 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós  4,61  175.550,30  0,00  116.208,75  2,83
PMP Global    175.550,30    116.208,75  2,83

 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
Dades corresponents al 2018.

Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel que es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i mel procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.

En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.

Les dades corresponents al 1r trimestre de 2018 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós -9,50 88.691,10 -11,43 54.616,80 -10,24
PMP Global   88.691,10   54.616,80 -10,24

Les dades corresponents al 2n trimestre de 2018 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 17,13 97.364,44 17,33 24.498,90 17,17
PMP Global   97.364,44   24.498,90 17,17


Les dades corresponents al 3r trimestre de 2018 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós 9,99 147.458,52 3,00 4.942,68 9,76
PMP Global   147.458,52   4.942,68 9,76


Les dades corresponents al 4t trimestre de 2018 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós  1,00  117.985,17  4  6.272,48  1,15
PMP Global    117.985,17    6.272,48  1,15

 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
Dades corresponents al 2017.

Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel que es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i mel procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.

En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.

Les dades corresponents al 1r trimestre de 2017 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós  -16,24  100.929,04  -23,80  40.161,72  -18,39
PMP Global    100.929,04    40.161,72  -18,39

Les dades corresponents al 2n trimestre de 2017 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós  -11,13 101.376,06   -28,27  86.749,37  -19,03
PMP Global    101.376,06      86.749,37  -19,03


Les dades corresponents al 3r trimestre de 2017 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós  -9,25 177.064,00   -17,24 11.569,15   -9,74
PMP Global   177.064,00    11.569,15   -9,74


Les dades corresponents al 4t trimestre de 2017 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós  -12,73 55.765,44  -10,03  23.841,12  -11,92 
PMP Global   55.765,44    23.841,12  -11,92 

 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
Dades corresponents al 2016.

Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel que es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i mel procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.

En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.

Les dades corresponents al 1r trimestre de 2016 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós -13,23 99.888,82 -18,87 26.668,85 -14,42
PMP Global   99.888,82   26.668,85 -14,42

Les dades corresponents al 2n trimestre de 2016 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós -12,13 77.550,63 -14,63 21.421,80 -12,67
PMP Global   77.550,63   21.421,80 -12,67


Les dades corresponents al 3r trimestre de 2016 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós -11,20 91.468,31 -13,86 63.271,69 -12,29
PMP Global   91.468,31   63.271,69 -12,29


Les dades corresponents al 4t trimestre de 2016 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós -11,81 145.643,93 1 2.127,61 -11,63
PMP Global   145.643,93   2.127,61 -11,63

 

INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
Dades corresponents al 2015.

Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel que es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les Administracions Públiques i les condicions i mel procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint així el període mig de pagament.

Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al període mig de pagament amb periodicitat trimestral.

En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per a la remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents de pagament, aquests trenta dies.

Les dades corresponents al 1r trimestre de 2015 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós -6,71 120.323,70 -17,43 33.127,33 -9,02
PMP Global   120.323,70   33.127,33 -9,02

 Les dades corresponents al 2n trimestre de 2015 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós -9,74 134.542,95 -6,20 42.513,27 -8,89
PMP Global   134.542,95   42.513,27 -8,89

 Les dades corresponents al 3r trimestre de 2015 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós  -4,6  98.533,46  -10,32  26.886,39  -5,83
PMP Global     98.533,46    26.886,39  -5,83

 Les dades corresponents al 4t trimestre de 2015 són les següents:

Entitat  Ratio
Operacions
Pagades (dies)
Import
Pagaments
Realizats (euros)
Ratio
Operacions
Pendents (dies) 
Import
Pagaments
Pendents (euros)
PMP (dies) 
Avinyonet de Puigventós  -9,83 74.587,37  -6,33  11.503,92   -9,36
PMP Global    74.587,37     11.503,92   -9,36

 

PUBLICACIÓ DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DURANT L’EXERCICI 2014

Per tal de donar degut compliment a allò establert a l’art. 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i estabilitat financera (introduït per la DA. 1ª de la Llei orgànica 9/2013, de 21 de desembre, de control del deute comercial del sector públic) on es crea l’obligació dels ajuntaments de fer públic el seu període mitjà de pagament a proveïdors, es fan públics els períodes mitjans de pagament a proveïdors de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós durant l’exercici 2013.
A aquest respecte cal fer esment al fet que l’art. 33 del Reial Decret Llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de recolzament a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de la creació de treball, modifica l’art. 4 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, estableix que el període màxim de pagament serà de 60 dies.
Atès lo anteriorment esmentat, els períodes mitjans de pagament han estat els següents:

  • 1r Trimestre: 30,05 dies
  • 2n Trimestre: 28,63 dies
  • 3r Trimestre: 26,30 dies
  • 4t Trimestre: 28,52 dies

Així doncs el període mitjà de pagament, en còmput global, de l’exercici 2014 ha estat de 28,38 dies.