ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Contaminació lumínica

La il·luminació artificial durant la nit és un requisit imprescindible a les zones urbanes perquè millora la seguretat ciutadana, és necessària per dur a terme un gran nombre d’activitats (lúdiques, comercials o productives) i per garantir la seguretat industrial de determinades instal·lacions.

Aquest augment de llum artificial pot alterar les propietats del medi receptor i dificultar la visió del cel. La contaminació lumínica es caracteritza per l’augment del fons de brillantor del cel nocturn a causa de la dispersió de la llum procedent de la il·luminació artificial.

En funció de la vulnerabilitat del medi nocturn a la contaminació lumínica, el territori de Catalunya es divideix en quatre tipus de zones de protecció, d’acord amb el que estableix l’article 5 del Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn:

  • Zona E1 (zona de protecció màxima): són les àrees incloses al Pla d’espais d’interès natural (PEIN), els espais de la xarxa Natura 2000, les platges, les costes i les ribes d’aigües continentals, no integrades en els nuclis de població o en nuclis industrials consolidats.
  • Zona E2 (zona de protecció alta): són les àrees que el planejament urbanístic classifica com a sòl no urbanitzable, fora de les zones E1.
  • Zona E3 (zona de protecció moderada): són les àrees que el planejament urbanístic classifica com a sòl urbà o urbanitzable, excepte les àrees que són zona E1, E2 o E4. També es classifiquen com zones E3 els espais d’ús intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci, situats en sòl no urbanitzable.
  • Zona E4 (zona de protecció menor): són de sòl urbà d’ús intensiu durant la nit per l’alta mobilitat de persones o per la seva elevada activitat comercial o d’oci. No es poden classificar com a zona E4 els espais que estan a menys de 2 km d’una zona E1.

Per tal de reduir l’impacte ambiental de la contaminació lumínica a l’entorn urbà i al medi natural, és molt important tenir en compte les accions següents:

  • Ajustar la quantitat de llum instal·lada a la necessària per a dur a terme l’activitat amb normalitat.
  • Dirigir la llum només a les àrees que cal il·luminar.
  • Mantenir la llum apagada quan no es desenvolupa cap activitat, excepte per motius de seguretat.
  • Utilitzar làmpades d’alta eficàcia lluminosa adequades a la visió humana i a l’activitat que es desenvolupa (llum carbassa o blanca càlida, sempre que no es requereixi llum de característiques especials).

El 29 de juny de 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va aprovar el nou Mapa de protecció envers la contaminació lumínica. El Mapa és un instrument d’ordenació ambiental que reflecteix les quatre zones en les que es divideix el territori en funció de la vulnerabilitat del medi nocturn a la contaminació lumínica, compatibilitzant la necessitat de mantenir una correcta il·luminació en aquelles àrees en què es desenvolupa l'activitat humana i la protecció dels espais naturals i la visió del cel a la nit.

VISOR DEL MAPA