ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Convocatòria de subvenció per a persones treballadores autònomes, petites empreses i microempreses establertes a Avinyonet afectades per la covid-19

Convocatòria de subvenció per a persones treballadores autònomes, petites empreses i microempreses establertes a Avinyonet de Puigventós afectades econòmicament per les conseqüències de la crisi sanitàriaderivada de la covid-19. 

L'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha convocat una línia de subvenció per a persones treballadores autònomes, empreses petites i microempreses establertes al municipi (exp. núm. X2021000234; codi BDNS 571342) per tal de donar-los un recolzament econòmic que els ajudi a superar els durs moments que han passat (i estan passant) derivats de la situació de crisi originada per la COVID-19.

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva. La subvenció consistirà en una aportació única de com a màxim 500 €. Aquests imports es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 920/48906 amb un crèdit total de 10.000,00.-€, el qual serà objecte de prorrateig entre totes les sol·licituds que, entrades en temps i forma, compleixin els condicionants, sense que en cap cas es pugui superar l’import màxim abans esmentat.

Les sol·licitud les podeu fer arribar, juntament amb tota la documentació requerida, mitjançant l'e-tram de l'Ajuntament (tràmits en línia amb signatura electrònica).

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Per a més informació podeu descarregar-vos les bases reguladores de subvenció, així com la convocatòria corresponent, clicant sobre els següents enllaços: