ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Suport als/les esportistes del municipi que participen en competicions individuals

El termini de presentació de les sol·licituds de participació serà el dilluns 15/06/2020.

La Diputació de Girona ha publicat les bases reguladores i la convocatòria corresponent dels diferents programes de suport i de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques gironines. En concret, el Programa A. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport. Subprograma A5. Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals.

L'objectiu d’aquest ajut és donar suport als programes municipals d'ajuts als esportistes gironins, menors de 18 anys i no professionals que:

 • Prèvia classificació, han participat individualment en les competicions esportives individuals de Campionat d'Espanya, Campionat d'Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions esportives, reconegudes pel Consell Català de l'Esport.
 • Han participat amb les seleccions estatals en els campionats d'Europa, del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions esportives, reconegudes pel Consell Català de l'Esport.

Segons les bases detallades, el criteri de valoració està relacionat amb el nivell de competició per a cada esportista que integra el programa (fins a 10 punts):

 • Ser dels 15 primers classificats en campionats d'Espanya: 5 punts
 • Participant en campionats d'Europa: 7 punts
 • Medallista en campionats d'Europa: 8 punts
 • Participant en campionats del món o Jocs Olímpics: 9 punts
 • Medallista en campionats del món o Jocs Olímpics: 10 punts

També segons les bases, el període d’execució del programa és de l’01/09/2019 al 31/07/2020.

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S'avalua cada sol·licitud presentada puntuant cadascun deis esportistes que figurin en el programa segons els criteris de valoració establerts, ii atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostaria establerta en la convocatòria, es determina l'import de la subvenció a atorgar per a cada sol·licitud. En qualsevol cas, l'import mínim de la subvenció per esportista és de 200,00 € i l'import màxim de la subvenció per esportista és de 1.000,00 €.


QUÈ CAL FER?

Si ets esportista no professional i ets menor de 18 anys i reuneixes els requisits anteriorment esmentats, envia la teva sol·licitud de participació al programa, que tramitarem des de l'Ajuntament, a través de TRÀMITS EN LÍNIA seleccionant i omplint una Instància genèrica (on-line), tot indicant:

 • Nom de l’esportista
 • DNI
 • Data de naixement
 • Modalitat esport
 • Nivell competició
 • Data esdeveniment

Documentació a annexar

 • Fotocòpia del DNI de l’esportista
 • Llistat oficial de la federació corresponent on hi figuri la classificació de l’esportista obtinguda en el campionat esportiu i la data de celebració d’aquest.

Cal estar empadronat al municipi (l’Ajuntament s’encarrega d’acreditar aquest fet).

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds és el dilluns 15/06/2020. 

Per a més informació: Programa A5 de la Diputació de Girona.