ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Els menors de 14 anys podran sortir al carrer una hora al dia

Des de demà podran sortir els menors de 14 anys acompanyats d'un adult, amb una sèrie de condicionants.

El BOE ha publicat que des de demà poden sortir els menors de 14 anys acompanyats d'1 adult, amb condicionants:

  • Fins a 1 km de distància del domicili i de màxim 1 hora de durada.
  • Fins a 3 menors amb 1 adult (progenitor, persona amb qui convisquin al domicili o persona a càrrec).
  • Entre les 09.00 i les 21.00h.
  • Es podrà circular per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d'1 km de distància del domicili.
  • No és permes l'accés a espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives.
  • Durant el passeig diari s'ha de mantenir una distància interpersonal amb tercers mínima de dos metres i complir amb les mesures de prevenció i higiene, per evitar el contagi de la Covid-19, indicades per les autoritats sanitàries.

Pel que fa als menors entre 14 i 18, el preàmbul del Reial Decret 492/2020 diu que tenen autonomia per poder desplaçar-se sense acompanyament i, per tant, per les compres autoritzades per l'estat d'alarma (aliments, productes de primera necessitat).

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4665