ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Control de rata negra a la urbanització Mas Pau

Els focus els trobem als jardins, solars i cases d’àmbit privat de la urbanització

Descripció
La major part de les problemàtiques amb rosegadors que s’estan detectant al Mas Pau són degudes a la rata negra o rata de camp (Rattus rattus). Aquest múrid acostuma a refugiar-se a les parts altes dels edificis o entre la vegetació (copes d’arbres, heures o arbusts) ja que és una gran trepadora. És per aquest motiu que normalment els focus els trobem als jardins, solars i cases d’àmbit privat de la urbanització.

L’altra espècie de rata que podríem trobar és la rata gris (Rattus norvegicus) que es mou majoritàriament per les parts baixes de les vivendes i prefereix refugiar-se en caus al terra (talussos, parterres, lleres de passos d’aigua, etc.) o directament a la xarxa de clavegueram, pluvials, elèctriques, etc.

Protocol d’actuació
Quan la Unitat de Control de Plagues Urbanes (UCPU) atén una queixa de rosegadors, el primer que es realitza és una inspecció per tal de determinar amb quina espècie de rosegadors ens trobem. Si es tracta de rata negra valorarem quins són els factors que beneficien la seva presència en aquest espai. Aquests factors s’acaben traduint amb un conjunt de mesures correctores que ha de realitzar el propietari o gestor de la propietat. També se’ls pot demanar que realitzin una desratització.

S’ha de tenir en compte que a la via pública i edificis municipals serà la UCPU l’encarregat d’informar, a l’Ajuntament, de les mesures correctores necessàries per solucionar la problemàtica. I en cas necessari, la UCPU, realitzarà una desratització.

Factors que afavoreixen la presència de rata negra

1. Disponibilitat d’aliment

 • Pinso d’animals domèstics i de companyia.
 • Horts, arbres fruiters, etc.

2. Disponibilitat de refugi

 • Les tanques fetes amb arbusts o arbres.
 • Plantes enfiladisses.
 • Arbres, especialment palmeres i similars.
 • Acumulació de material divers (llenya, runa, restes de la poda, escombraries, etc.).
 • Obertures, forats de ventilació i accessos de les cambres sanitàries oberts (forat de més de 12 mm).

   

Mesures a emprendre
Per tal d’intentar reduir la presència i/o prevenir l’aparició de la rata negra al Mas Pau s’haurien d’evitar els factors, ja mencionats, que afavoreixen la seva presència:

1. Pel què fa a la disponibilitat d’aliment:

 • Guardar l’aliment dels animals domèstics i de companyia en recipients que tanquin hermèticament.
 • Posar el menjar just pels animals i després retirar les restes.
 • Evitar deixar els fruits madurs als arbres i al terra.

2. Pel què fa a la disponibilitat de refugi:

 • Mantenir desbrossat, podat i lliure de fulles seques els arbres i arbusts (aclarir-los).
 • Evitar plantar palmeres i/o eliminar les palmeres mortes.
 • Evitar l’acumulació de material divers (llenya, runa, restes de la poda, escombraries, etc.).
 • Prescindir de plantes enfiladisses. Si més no, evitar el seu creixement desmesurat.
 • Tapar les obertures, forats de ventilació i accessos de les cambres sanitàries i tècniques oberts de manera que l’ull del forat sigui inferior a 12 mm.