ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Concedida una subvenció per a la redacció d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 3.000 euros a l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós per a la redacció d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals.

Després de tenir coneixement de la publicació de subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis forestals, l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós va sol·licitar aquest ajut en qüestió per a la Redacció del Pla de Prevenció d'Incendis Forestals.

La Diputació de Girona va concedir aquesta subvenció, per un import de 3.000,00 €, a l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós pel concepte descrit

El Pla objecte de subvenció s’ha elaborat per donar compliment a les determinacions que s’estableix a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya on, a l’Article 40 del Títol III De la conservació i la millora dels terrenys forestals, s’hi especifica que “Les entitats locals situades en zones d’alt risc d’incendis forestals han de disposar d’un pla de prevenció d’incendis forestals per a llur àmbit territorial”. Complementàriament, al Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals s’hi defineixen les zones i períodes declarades d’alt risc d’incendi i hi incorpora l’enumeració dels municipis que així s’hi consideren, com és el cas d’Avinyonet de Puigventós.

El Pla de prevenció d’incendis forestals (PPI) és l’eina que fixa uns criteris per ordenar la gestió d’infraestructures de prevenció, reduir la vulnerabilitat i minimitzar l’emergència produïda pels incendis forestals. L’objectiu principal és planificar i dimensionar una sèrie d’infraestructures per evitar o minimitzar l’avanç continuat d’un gran incendi forestal (GIF). El PPI és utilitzat com a base de decisió de les inversions directes que la Direcció General del Medi Natural fa en prevenció d’incendis sobre el territori.

L’àmbit d’actuació del projecte ha estat tot el terme municipal d’Avinyonet de Puigventós. En l’ortofotomapa s’ha senyalat la xarxa de camins existent, així com els límits de Xarxa Natura de la Garriga d’Empordà.

 

El Pla haurà de ser aprovat pel consistori municipal i, seguidament, serà entregat a la Direcció General del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya a fi de que en formalitzi l’aprovació definitiva. El termini de vigència del Pla de Prevenció d’Incendis és de 4 anys, tal com es recomana al document “Metodologia per a la redacció de plans de prevenció d’incendis forestals”, elaborat per la Direcció General del Medi Natural. Una vegada superat el termini de vigència es procedirà a una revisió del document i de les actuacions previstes.