ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Voluntariat de Protecció Civil

Vols fer-te voluntari de Protecció Civil?

Benvolguts/des,

Ens plau informar-vos que el voluntariat de protecció civil a Catalunya possibilita la participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les seves funcions en matèria de protecció civil, d’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Aquesta col·laboració es realitza per mitjà de les associacions de voluntaris de protecció civil que depenen funcionalment del municipi amb el qual acorden la col·laboració mitjançant un conveni.

Per ser voluntari/ària de protecció civil s’ha de superar un curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i cal que sigui nomenat com a voluntari/ària de protecció civil per l’alcalde corresponent.
Les associacions de voluntaris de protecció civil a Catalunya estan inscrites en el registre especial de la Direcció General de Protecció Civil.
L'àmbit d'actuació de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya és el terme municipal corresponent i poden col·laborar amb altres municipis a petició d'una altra autoritat de protecció civil (alcalde o conseller d'Interior).

Procediment per inscriure una associació de voluntaris
Els passos que cal seguir són:

  1. L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil (AVPC) ha de sol·licitar la inscripció en el Registre general d'associacions del Departament de Justícia. Es pot trobar tota la informació necessària per aquest tràmit al web del Departament de Justícia (consulteu el web a 'Informació relacionada').
  2. Un cop feta la inscripció, es rebrà la resolució per la qual s'aprova la inscripció de la constitució de l'associació i se li atribueix un número de registre.
  3. Una vegada l'associació està constituïda legalment, es podrà sol·licitar la inscripció al Registre especial d'associacions de voluntariat de Protecció Civil. Per a aquest tràmit s'ha d'aportar la documentació que s'esmenta més avall.
  4. S'ha de sol·licitar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) l'admissió en els programes de formació bàsica per a voluntaris. La sol·licitud, l'ha de fer l'ajuntament i ha de fer constar el nom de l'associació i la quantitat de membres que hi assistiran per tal de programar els cursos.
  5. Un cop presentada tota la documentació, la Direcció General de Protecció Civil del Departament d'Interior, dictarà la resolució d'inscripció o denegació, en el termini de 30 dies.

Informació relacionada
Web del Departament de Justícia

Documentació que cal aportar per a la inscripció

1. Full d'inscripció en el Registre especial d'associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya. (Consulteu el model a 'Informació relacionada').
2. Còpia autenticada de la cobertura d'assegurança de l'associació. L'assegurança ha de ser contractada o bé per l'associació o bé per l'ajuntament, mitjançant una ampliació de la que hi hagi i tenint compte que ha de cobrir:
- responsabilitat civil
- accidents dels membres de l'associació
3. Certificat de l'ajuntament en què reconegui a l'associació de voluntaris de protecció civil com a única vinculada al municipi.
4. Còpia autenticada del conveni entre l'associació i l'ajuntament, aprovat per l'òrgan municipal competent (consulteu el model a 'Informació relacionada').
5. Nomenament dels membres de l'AVPC expedit per l'ajuntament corresponent.
Es pot incloure el nomenament dels membres de l'associació en el mateix certificat de l'ajuntament on es vincula l'associació al municipi. Cal fer-hi constar el nom i el DNI de cadascun. Consulteu el model a 'Informació relacionada'
6. Compromís dels membres de l'AVPC per mitjà del qual accepten la normativa i la planificació aplicables en matèria de protecció civil i es comprometen a executar les tasques que li siguin encomanades per les autoritats competents. Consulteu el model a 'Informació relacionada'.
7. En el cas d'associacions d'àmbit supramunicipal, a més, s'ha d'aportar:
- El certificat de l'ajuntament en què es reconegui l'associació de voluntaris de protecció civil com a única vinculada al municipi. Ha de ser aprovat pel ple de cada municipi.
- Acord entre els municipis en què es reconegui l'associació.

Informació relacionada
Full d'inscripció en el Registre especial d'AVPC (document word)
Model d'estatuts (Web de Justícia)
Model de conveni entre una associació de voluntaris de protecció civil i el seu municipi
Compromís dels voluntaris de protecció civil (document word)

Salutacions,