ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Convocatòria de subvenció per a les famílies d'Avinyonet de Puigventós afectades econòmicament per la covid-19

Convocatòria de subvenció per a les famílies del municipi afectades econòmicament per les conseqüències de la crisi sanitària derivada de la covid-19. 

L'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha convocat una línia de subvenció per a les famílies del municipi afectades econòmicament per les conseqüències de la crisi sanitària derivada de la covid-19 (exp. núm. X2021000564; codi BDNS 590384) per tal de donar-los un recolzament econòmic que els ajudi a superar els durs moments que han passat (i estan passant) derivats de la situació de la crisi en qüestió.

El procediment de concessió serà el de concurrència no competitiva. La subvenció consistirà en una aportació única de com a màxim 250 €. Aquests imports es faran efectius amb càrrec a la partida pressupostària 920/48907 amb un crèdit total de 10.000,00.-€, el qual serà objecte de prorrateig entre totes les sol·licituds que, entrades en temps i forma, compleixin els condicionants, sense que en cap cas es pugui superar l’import màxim abans esmentat.

Les sol·licitud les podeu fer arribar, juntament amb tota la documentació requerida, mitjançant l'e-tram de l'Ajuntament (tràmits en línia amb signatura electrònica).

El termini de presentació de les sol·licituds serà d’un mes a comptar de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Per a més informació podeu descarregar-vos les bases reguladores de subvenció, així com la convocatòria corresponent, clicant sobre els següents enllaços: