ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Noves bonificacions de la quota de l'IBI

Un 50% de bonificació per a habitatges en què s’instal·lin sistemes d’aprofitament d’energies renovables, així com per a famílies nombroses. I un 95% de bonificació per a immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o d'utilitat municipal.

Us informem que en el Ple de 4 de novembre de 2020 es va aprovar la modificació de l’art. 11 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost de béns immobles, afegint els següents punts:

1. BONIFICACIÓ PER A HABITATGES ON S’INSTAL·LIN SISTEMES D’APROFITAMENT D’ENERGIES RENOVABLES: “Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI, sempre que ho sol·licitin els interessats abans de l’inici de les obres, els habitatges en què s’instal·lin sistemes d’aprofitament d’energies renovables (solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica i de biomassa) en aquells casos en que la seva instal·lació no sigui d’obligat compliment per la normativa aplicable”.

Cal destacar que per gaudir d’aquesta bonificació:

  • Caldrà sol·licitar la bonificació en el moment de presentació de la comunicació prèvia d’obres.
  • S’atorgarà durant els 5 exercicis següents a la de la seva concessió.
  • Caldrà aportar certificat signat per tècnic competent que especifiqui que la instal·lació inclou col·lectors degudament homologats.

Així mateix també tindran dret a la bonificació aquells sistemes d’aprofitament d’energies renovables (solar tèrmica, solar fotovoltaica, geotèrmica i de biomassa) que, havent-se instal·lat amb anterioritat a la data de l’entrada en vigor de la bonificació, compleixin amb el requisit de la homologació, havent-se d’acreditar mitjançant la presentació del corresponent certificat.

2. BONIFICACIÓ PER A FAMÍLIES NOMBROSES: “Tindran dret a una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI, sempre que l’immoble de què es tracti constitueixi habitatge habitual de la família i que la suma dels ingressos de la unitat familiar, imputats a la última declaració de renda de cadascun dels seus membres, siguin inferiors a 39.900,00€”.

Per gaudir d’aquesta bonificació caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:

  • Carnet/títol de família nombrosa expedit per administració competent.
  • Certificat d’empadronament i convivència acreditatiu de tota la unitat familiar.
  • Rebut de l’IBI de l’exercici anterior.
  • Declaracions d’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.

Val a dir que no podrà gaudir d’aquesta bonificació qui tingui deutes pendents amb l’hisenda municipal. S'haurà de sol·licitar anualment. La bonificació és incompatible amb altres bonificacions aplicables a l’impost.

3. BONIFICACIÓ PER IMMOBLES EN ELS QUE ES DESENVOLUPIN ACTIVITATS ECONÒMIQUES DECLARADES D'ESPECIAL INTERÈS O D'UTILITAT MUNICIPAL
Finalment es pretén aplicar la bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost de l'IBI a favor dels immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o d'utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment del treball que justifiquin aquesta declaració.
Aquesta declaració correspondria al ple de la corporació per majoria simple prèvia sol·licitud de l’interessat.