ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

PUOSC 2020-2024

L’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós aconsegueix 370.000 € de les línies de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya.

El passat 21 de maig, el Govern va aprovar les bases reguladores de la convocatòria de les línies de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) corresponent als anys 2020-2024. L’objectiu del Pla és impulsar accions que afavoreixen la generació d’oportunitats i el desenvolupament econòmic al territori.

Aquest Pla és el principal instrument de cooperació econòmica per portar a terme obres i serveis de competència municipal.

Aquest PUOSC s’estructura en dues línies de subvenció:
L1. Programa general d’inversions.
L2. Subvencions per acció territorial a municipis de fins a 5.000 habitants.

Júlia Gil, alcaldessa d’Avinyonet de Puigventós: «Per part d’aquest Ajuntament, es creu necessari valorar iniciatives sorgides des del territori i que proposin i afavoreixin la creació de llocs de treball, tot generant oportunitats i creant sinergies amb els valors i els agents del territori.

Des de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós vam redactar les memòries i vam presentar la sol·licitud de diversos projectes amb la finalitat de portar a terme la rehabilitació de l’edifici de «Cal Suís», la pavimentació de carrers del sector comercial i empresarial (sector nord-est) d’Avinyonet de Puigventós (nucli antic) i la millora del clavegueram i pavimentació del C/ Tramuntana de la urbanització Mas Pau.

Amb aquestes actuacions és pretén afavorir un creixement sostingut i equilibrat que vetlla pel benestar de les persones i el creixement de les empreses del municipi. L’objectiu és afavorir un creixement econòmic del municipi, creant ocupació, a fi de millorar la qualitat de vida i el benestar social del poble, així com la gestió eficient dels recursos i la millora en les infraestructures i en la prestació dels serveis públics

En les propostes presentades s’ha valorat la millora d’infraestructures, l’impuls de l’activitat econòmica, la gestió eficient dels recursos, la prevenció de riscos naturals i els serveis públics.

En la proposta de resolució de concessió de les subvencions del PUOSC, publicada per la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, se li ha CONCEDIT:

L1 - LÍNIA D’INVERSIONS
PROJECTE DE MILLORA DEL SECTOR COMERCIAL I EMPRESARIAL (SECTOR NORD-EST) D’AVINYONET DE PUIGVENTÓS (Nucli).

Totes les actuacions proposades en aquest projecte es duran a terme al poble d’Avinyonet de Puigventós, més concretament al sector nord-est del nucli, corresponent als carrers Illes, Noves Illes i carrer de la Volta, així com «Cal Suís», ubicat al c/ Llers, 8.

Aquest projecte inclou dues actuacions:
1. Rehabilitació complerta de «Cal Suís», amb la finalitat d’adequar un espai de treball col·laboratiu per les persones emprenedores, així com un espai d’acolliment de les diferents entitats i associacions del municipi.
2. Pavimentació de carrers de tot el sector nord-est del nucli d’Avinyonet de Puigventós, que implicaria arranjar tot el paviment malmès dels carrers Illes, Noves Illes i carrer de la Volta amb el soterrament del cablejat aeri de telefonia i enllumenat.

PRESSUPOST GLOBAL DETALLAT I BALANÇ ECONÒMIC

Segons pressupostos tramesos a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós el total del cost de les dues actuacions objecte de subvenció és de 278.592,00 euros.

  • Rehabilitació de l’edifici de “Cal suís” d’Avinyonet de Puigventós: 208.592 €
  • Pavimentació de carrers del sector nord-est del nucli d’Avinyonet de Puigventós: 70.000 €

Es va demanar una subvenció per la línia d’inversió del PUOSC 2020-2024 per un import de 250.000,00 euros, corresponent al 90% del pressupost (fins a un màxim de 250.000 euros). 

La Generalitat de Catalunya ens ha concedit la totalitat de la subvenció (250.000 euros), per a l’anualitat 2022.

L2 - LÍNIA D’ACCIÓ TERRITORIAL
PROJECTE DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM I PAVIMENTACIÓ DEL C/ TRAMUNTANA DE LA URBANITZACIÓ MAS PAU.

Aquesta actuació consisteix en la construcció d’una nova xarxa per a pluvials en el sector esmentat. L’execució permetrà eliminar els problemes actuals en el servei i una millor evacuació de les aigües provinents de les fortes pluges, evitant les inundacions a la zona.

PRESSUPOST GLOBAL DETALLAT I BALANÇ ECONÒMIC

Segons pressupostos tramesos a l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós el total del cost de l’actuació objecte de subvenció és de 135.001,72 euros.

Es va demanar una subvenció per la línia d’acció territorial del PUOSC 2020-2024 per un import de 120.000,00 euros, corresponent al 90% del pressupost (fins a un màxim de 120.000 euros).

La Generalitat de Catalunya ens ha concedit la totalitat de la subvenció (120.000 euros), per a l’anualitat 2022.