Aprovada la modificació del calendari del contribuent 2020

Com a novetat, hi haurà canvis en el calendari i es podrà acordar un fraccionament encara que l’import sigui inferior a 200,00 euros, sempre prèvia sol·licitud de l’interessat/da.

Vista la declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha acordat aprovar la modificació del calendari fiscal del contribuent per a l’any 2020 de la forma següent, allargant el termini de pagament en tres mesos en comptes de dos.

Especificació dels terminis de cobrament en període voluntari:

IMPOSTOS CALENDARI
Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
Taxa per conservació del cementiri municipal.
El cobrament es realitzarà en via voluntària des del dia 1 de juliol fins el 30 de setembre.
Impost sobre béns immobles urbans.
Impost sobre béns immobles rústics.

El cobrament es realitzarà en via voluntària des del dia 1 d’octubre fins el 30 de desembre.

 

FRACCIONAMENT: Per aquells que així ho hagin sol·licitat i mitjançant domiciliació bancària, el 40% l’1 d’agost i el 60% l’1 de novembre).

Taxa de la publicitat visible des d’espais d’ús públic. El cobrament es realitzarà en via voluntària des del dia 1 d’octubre fins el 30 de desembre.

De la mateixa manera, i com a conseqüència de la situació provocada per la pandèmia del Covid-19, l’administració municipal ha procedit a modificar l'article 45 de l'Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació (fraccionaments). Segons aquest article, l’administració municipal podia discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament dels deutes de dret públic, sempre i quan l’import del deute (individual o acumulat) fos superior a 200,00 euros. Amb la modificació, i com a conseqüència de la crisi econòmica, es podrà acordar un fraccionament encara que l’import sigui inferior a 200,00 euros, sempre prèvia sol·licitud de l’interessat/da.

TEXT MODIFICAT DE L'ORDENANÇA
Article 45. Normes generals
L’administració municipal podrà discrecionalment ajornar i/o fraccionar el pagament dels deutes de dret públic, sempre i quan l’import del deute, ja sigui individual o acumulat sigui superior a 200,00.-€. En cas que la quantia del deute sigui inferior a 200,00.-€ no procedirà atorgament de fraccionament.
No obstant lo establert en el paràgraf anterior, en casos excepcionals de greus crisis econòmiques o catàstrofes públiques i degudament raonat, es podrà acordar un fraccionament quan l’import sigui inferior a 200,00€, i sempre prèvia sol·licitud de l’interessat/da.
El termini màxim de fraccionament serà de 4 mesos essent la data de venciment el 5 de cada mes.
En tot allò no previst en la present ordenança serà d’aplicació allò establert al Reglament General de Recaptació, la Llei General Tributària i demès normativa d’aplicació.
En cas de delegació de les facultats de gestió i recaptació, la competència per atorgar ajornaments i fraccionaments de deutes a favor de la Corporació queda reservada a l’Ajuntament, llevat que en l’acord de delegació es disposi expressament una altra cosa”.

 

Utilitzem cookies pròpies i de tercers pel millor funcionament de la nostra web, així com per, en el teu cas, analitzar els hàbits de navegació. Pots canviar la configuració de les cookies del teu navegador en qualsevol moment. Al clicant el botó “Acceptar” consents dites cookies. Pots obtenir més informació, o bé conèixer com canviar la configuració, clicant el botó "Més informació".