ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Recordeu! Suport als/les esportistes amateurs del municipi que participen en competicions individuals

Tens menys de 18 anys? Practiques un esport individual de forma no profesional? Vius a Avinyonet de Puigventós? Has participat a Campionats d'Espanya, d'Europa, del Món o Jocs Olímpics en la teva especialitat?

Us recordem que la Diputació de Girona va publicar les bases reguladores i la convocatòria corresponent del Subprograma A5 de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals. L'objectiu d’aquest ajut és donar suport als programes municipals d'ajuts als esportistes amateurs, menors de 18 anys i no professionals que:

  • Prèvia classificació, han participat individualment en les competicions esportives individuals de Campionat d'Espanya, Campionat d'Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions esportives, reconegudes pel Consell Català de l'Esport.
  • Han participat amb les seleccions estatals en els campionats d'Europa, del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions esportives, reconegudes pel Consell Català de l'Esport.

Segons les bases, el període d’execució del programa és de l’01/09/2019 al 31/07/2020.

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S'avalua cada sol·licitud presentada puntuant cadascun deis esportistes que figurin en el programa segons els criteris de valoració establerts, ii atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostaria establerta en la convocatòria, es determina l'import de la subvenció a atorgar per a cada sol·licitud. En qualsevol cas, l'import mínim de la subvenció per esportista és de 200,00 € i l'import màxim de la subvenció per esportista és de 1.000,00 €.


QUÈ CAL FER?

Si ets esportista no professional i ets menor de 18 anys i reuneixes els requisits anteriorment esmentats, envia la teva sol·licitud de participació al programa a través de TRÀMITS EN LÍNIA de l'Ajuntament, seleccionant i omplint una Instància genèrica (on-line), tot indicant:

  • Nom de l’esportista
  • DNI
  • Data de naixement
  • Modalitat esport
  • Nivell competició
  • Data esdeveniment

L'Ajuntament s'encarregarà de traminar la subvenció a la Diputació de Girona.

Documentació a annexar

  • Fotocòpia del DNI de l’esportista
  • Llistat oficial de la federació corresponent on hi figuri la classificació de l’esportista obtinguda en el campionat esportiu i la data de celebració d’aquest.

Cal estar empadronat al municipi (l’Ajuntament s’encarrega d’acreditar aquest fet).

Termini

El termini de presentació de les sol·licituds és el dilluns 15/06/2020

Per a més informació: Programa A5 de la Diputació de Girona.