Perfil del contractant

Logo contractació pública de la Generalitat de Catalunya

APLICACIÓ DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

En aquesta secció podràs accedir als plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir en qualsevol subhasta o concurs públic convocat per l'Ajuntament.
Aquests plecs s'estableixen per a l'adjudicació de contractes d'obra, gestió de serveis públics, serveis o de consultoria i assistència tècnica.
A més, podràs consultar les contractacions programades per als pròxims mesos, els contractes adjudicats i l'estat en el qual es troben (ja sigui provisional o definitiu) i informació general sobre l'àrea de contractació i la llei de contractes de servei públic.
Aquesta informació es regeix per l'Article 42 de la nova Llei de Contractes del Sector Público: el "Perfil del contractante". 

 

1. CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR EXISTENT AL COSTAT DEL CENTRE CULTURAL PUIGVENTÓS

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR EXISTENT AL COSTAT DEL CENTRE CULTURAL PUIGVENTÓS

ANUNCI DE LICITACIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE L’EXPLOTACIÓ DEL SERVEI DE BAR EXISTENT AL COSTAT DEL CENTRE CULTURAL PUIGVENTÓS

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA

 

2. PROJECTE D'ESCALES D’ACCÉS AL CARRER DE LES ILLES DES DELS CAMPS DE LA FONT

PROJECTE DESGLOSSAT:
Memòria
Resum del pressupost
Situació i emplaçament
Definició d'àmbits
Cotes
Paviments i jardineria
Secció detalls
Enllumenat públic
Aigües plujanes
Detall de paviments
Detalls D1
Detalls D2

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A LA CONSTRUCCIÓ D'UNES ESCALES D'ACCÉS AL CARRER DE LES ILLES

ANUNCI D'ADJUDICACIÓ